July 13, 2024

worldtibetday

Advocacy. Mediation. Success.

Turkey: Hasta Destek Programları – Gun + Partners

T&#304TCK 14 Mart 2016 tarihinde yay&#305nlad&#305&#287&#305 2016/4 say&#305l&#305 Genelgesi ile, ilaçlar&#305n ak&#305lc&#305 kullan&#305m&#305 amac&#305 ile hasta/sa&#287l&#305k meslek mensuplar&#305na yönelik yap&#305lacak, e&#287itim ve destek programlar&#305 için ruhsat/izin…